Past Presidents

Ghanshyam Pandey, MD
2012-2013

Animesh Goenka
2008-2011

Buddhadev N. Manvar, MD
2004-2007

Piyush Agarwal
2000-2003

Nirmal K. Mattoo, MD
1996-1999

Narinder M. Kukar, MD
1992-1995

H.V Janardhan
1990-1991

Jitendra P. Shah, MD
1986 – 1989

Surendra K. Saxena
1982-1985

Dattatrey G. Lanjewar
1978-81

Manoranjan Dutta, MD
1974-1977

Roshan L. Chadda
1971-1973

Tapas Sen
1967-1970

Ram Gnanadeshikan
1967-1970