Executive Team

President

Anurag Agarwal

Vice Presidents

Kavita Deshpande
Assad Mirza
Kavita Sahai
Rooptaz Sibia

Secretary

Pawan Reddy

Treasurer

Vishnu Sharma, C.P.A.

Media Relations

Shivani Gupta

Members at Large

Joyce Campos
Amar Deshpande
Sharmistha Dutta
Uma Eniasivam
Manmeet Gulati
Parul Gupta
Manish Gupta
Sabiha Khan
Jayshree Mehta
Maya Kirpalani
Rita Das Mittal
Ramola Motwani
Ashima Sappal
Kitty Singh


FL Board of Trustees

Piyush Agrawal
Raj Bansal
Maya Kirpalani
Sabiha Khan

 


National AIA President

Shashi S. Shah MD (NY)

National Vice Presidents

Asmita Bhatia (NY)
Kamlesh Saini (WI)
Salil Mishra (IL)
Urmilesh Arya (NY)

Chairman Board of Trustees

Vinod Bansal (IL)

Members at Large

Joyce Campos

Amar Deshpande

Sharmistha Dutta

Uma_sivam

Uma Eniasivam

Manmeet Gulati

Parul Gupta

Jayshree Mehta

Ashima Sappal

Manish Gupta

Sabiha Khan

Kitty Singh

Ramola Motwani

Maya Kirpalani

Rita Das Mittal

Florida Board of Trustees

Ashima Sappal

Kitty Singh

Rita Das Mittal

Ramola Motwani